Boşanma Avukatı Ömer Cimcak

VAN AİLE AVUKATI VE VAN BOŞANMA AVUKATI ÖMER CİMCAK Hukuk Bürosu olarak aile hukuku içerisinde sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminden kaynaklı davalar, nişanlılık, velayet ve nafaka başta olmak üzere aşağıda alfabetik olarak sıralanmış tüm iş ve işlemleri yurt içi ve yurt dışında tüm yenilikleri takip ederek müvekkillerine profesyonel ve başarı odaklı bir hizmet sunmaktadır.

Van Boşanma Avukatı

Aile, toplumun içerisinde bulunan kişilerin arasında evlilik veya kan bağı ile oluşturulan toplumun en küçük bütünleşik yapıdır. Aile hukuku ve Boşanma Hukuku ise hukuk ana bilim dalının içerisinde yer alan medeni hukuka dâhil olarak toplumun en küçük bütününü oluşturan aile ile ilgili konularla ilişkili olan hukuk dalıdır.

Aile Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Toplumun en temel yapı taşı ile ilgili hukuksal düzenlemeleri içeren Van aile hukuku içerisinde düzenlenen temel konular şunlardır;

Van Aile hukukunun içerdiği bu temel konuların her biri kendi alanında özel bir çalışma alanına sahiptir. Değerli danışanlarımız için tüm bu konularda ayrıntılı hizmet ve bilgi birikimimizi sunmaktayız.

Vanda Çocukların Velayet Hakları

Kişiler arasında oluşan birliktelik sonucu dünyaya gelen çocukların evlilik içinde doğması ya da evlilik dışında doğması fark etmeksizin eşit haklardan yararlanması yasalar ile düzenlenmiştir. Çocuk hakları devlet desteği ile yasalar tarafından korunmaktadır. Kayıt dışı ya da bir evlilik içerisinde doğması fark etmeksizin çocuğun yaşam standartlarına uygun şekilde bakılamayan çocuklar devlet koruması altına alınır.

Van Aile hukuku içerisinde ayrıca kayıtlı olan ya da olmayan kişilerin birlikte yaşama dair olan durumları da yer almaktadır. Ancak Türk hukuk sisteminde Anayasa dâhilinde kayıtlı yaşam arkadaşlığına dair bir düzenleme henüz resmi olarak bulunmamaktadır. Bunun ile beraber evlilik dışı yaşam arkadaşlığı kuran kişiler arasında meydana gelebilecek durumlara karşı dair herhangi bir bağlayıcı hak da bulunmamaktadır. Van avukat olarak Çocukların velayet ve haklarınız için bizlere danışabilirsiniz.

Vanda Kadın ve Çocuk Haklarının Korunması

Vanda Uluslararası antlaşmaların hukuki niteliğinden kaynaklı olarak yaşan aile içi şiddet olayları, kadına uygulanan şiddet, taşıyıcı annelik, çocuklara uygulanan şiddet, yapay döllenme yaşanması ve kadın ile çocuk kaçırmaları benzeri olaylarda yaşananlar dikkate alınarak tüm bu alan dâhilinde incelenen konular hukuk içerisinde özel olarak düzenlenmektedir. Bu özel düzenleme sadece Türkiye iç hukukunda yer almaz aynı zamanda bu olayların hukuki niteliğinde etkileyici rol oynayan uluslararası antlaşmalar ile de özel olarak düzenlenir.

Vanda Aile mahkemesi içerisinde medeni kanunda yeri olan ve pek çok özel yasa ile desteklenerek düzenlenen konularda Van aile hukuku alanına dâhil edilecek Van aile mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu konularda özellikle bilimsel öğreti ve görüşler ile kültürlerin incelenmesi gibi hukuka yardımcı kaynaklara başvurulur. Bu tür durumlarda Van avukat ve Van aile avukatına danışmak için bizlere başvurabilirsiniz.

Van Aile Hukukunda Uzman Görüşü

Van Aile mahkemelerinde görülen davalarda ihtiyaç duyulması halinde Van Avukat uzman görüşüne başvurulur. Bu uzmanlar sosyal çalışmacı, psikolog, adli tıp uzmanı gibi çeşitli alanlarda deneyim ve bilgi birikimleri resmi olarak kabul edilen kişilerdir. Uzman görüşü için başvurulan kişilerin yardımlarından faydalanılır bu tür mahkemelerde bu sayede de kesinliği daha doğru bilgilere sahip olur Van aile mahkemesi. Aile hukuku mahkemelerinin karar organı olarak görev yapan hakimlerde özenle seçilir.

Bu görevi üstlenecek hâkimlerin görev alacakları alana ilişkin ruhsal durumlarının yeterliliği psikolog uzmanlar tarafından teyit edilerek ayrıca hâkimlik görevini üstlenecek olan kişinin sosyal hayatı ve durumu incelenerek durumu göz önünde bulundurularak en iyi özelliklere sahip kişilerin atanması tercih edilir. Bu alanda uzmanlığa sahip olarak bu uzmanlığı danışanları ile en iyi şekilde paylaşarak doğru bir yönlendirme sağlayacak olan Van avukat uzmanlığına danışabilirsiniz.

Van Boşanma davasında kadının hakları - Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak

Van Boşanma Davası Mal paylaşımına ilişkin hakları

Evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallarda eşlerin ortak hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığının eşler arasında yarı yarıya paylaştırılması gerektiğinden kadının evlilik birliği içerisinde edinilmiş ve kazanılmış olan tüm mal varlığının yarısını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu duruma istisna olarak söylenmesi gereken diğer eşe miras kalan mallar hakkında kadının talep hakkı bulunmamaktadır. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şahsi eşyalarını alma hakkı

Evlilik birliği öncesinde kadının sahip olduğu taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde erkeğin hakkı bulunmamaktadır. Van Avukat .Bu nedenle boşanma davası sonrasında kadın sahip olduğu şahsi eşyalarını alma hakkına sahiptir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Düğünde takılan ziynet eşyalarını alma hakkı

Düğünde kadına veya erkeğe takılmış olan ziynetler Yargıtay’ın emsal kararları uyarınca kadına aittir. Bu nedenle düğünde takılan ziynetler kadının şahsi malı sayılmaktadır. Dolayısıyla boşanma davası ile kadın ziynet eşyaları talep etme hakkına sahiptir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Çocuğun velayetine sahip olma hakkı

Evlilik birliği içerisinde müşterek çocuğun bulunması halinde mahkeme müşterek çocuğun velayetini çocuğun yararına olacak şekilde eşlerden birine verir. Müşterek çocuk/ların velayetini kadının alma hakkı bulunmaktadır. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çocuğun velayetinin kadına verilmemesi halinde kişisel ilişki kurma hakkı

Her ne kadar müşterek çocuğun velayetini kadının alma hakkı bulunsa da mahkemenin velayeti erkeğe verdiği durumlar nadiren de olsa bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin erkeğe verilmesi halinde ise kadının müşterek çocukla görüşmek için kişisel ilişki kurulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Türk medeni kanununa göre;

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini ve davranışlarını düzenler. Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar eder.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kendisi için nafaka alma hakkı

Kadın çalışmıyor olup evlilik birliği içerisindeki geçimini erkek sayesinde sağlıyorsa kadın boşanma davası sonrasında zaman içinde yoksullaşacaktır. Boşanma davasından sonra çalışmadığı için veya erkeğin maddi durumunun kadına göre çok daha iyi olduğundan yoksullaşacak olan kadın, erkekten nafaka alma hakkına sahiptir. Van boşanma davası ile ilgili Van boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/14750 E. 2017/3757 K. sayılı kararı;

28.11.1956 tarih ve 15/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, nafakanın artırılması, kaldırılması veya nafakaya hükmedilmesine dair istemlerin kabulünde, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmesi gerekir. Buna göre, mahkemece davaya konu talebin kısmen kabulüne karar verilirken, nafakaya dava tarihten itibaren hükmetmek gerekirken; nafakanın başlangıç tarihinin hükümde gösterilmemiş olması doğru görülmemiştir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çocuğun velayetinin kadına verilmesi halinde çocuklar için nafaka alma hakkı

Müşterek çocuğun bakım ve giderlerinden eşlerden ortak olarak sorumlu olup bundan kaçmaları ve istememeleri söz konusu değildir. Mahkemece çocuğun velayetinin kadına verilmesi halinde kadının diğer eşten çocuğun bakım ve giderlerini karşılayabilmek için nafaka alma hakkı bulunmaktadır. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili detaylar için Van boşanma davası avukatına soru sorabilirsiniz. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Maddi tazminat hakkı

Kadının boşanma davasında kusursuz olması veya erkeğe göre daha az kusurlu olması halinde erkekten istediği ve dilediği miktarda maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre;

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Manevi tazminat hakkı

Kadın evlilik birliği süresince kişilik haklarının zarar görmüş olması nedeni ile erkekten dilediği miktarda manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Türk medeni kanununa göre Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili Van Avukat ve Van hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Van Boşanma davasında kadının hakları ; nafaka, ziynet, velayet, maddi ve manevi tazminat ve diğer haklardır.  Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları aynı şekilde olup detaylar için Van avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.