Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

AİLE HUKUKU ALANINDA VAN AİLE AVUKATI OLARAK ;

VAN AİLE AVUKATI VE VAN BOŞANMA AVUKATI ÖMER CİMCAK Hukuk Bürosu olarak aile hukuku içerisinde sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminden kaynaklı davalar, nişanlılık, velayet ve nafaka başta olmak üzere aşağıda alfabetik olarak sıralanmış tüm iş ve işlemleri yurt içi ve yurt dışında tüm yenilikleri takip ederek müvekkillerine profesyonel ve başarı odaklı bir hizmet sunmaktadır.


VAN AİLE AVUKATI VE VAN BOŞANMA AVUKATI ÖMER CİMCAK Hukuk Bürosu olarak aile hukuku içerisinde sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminden kaynaklı davalar, nişanlılık, velayet ve nafaka başta olmak üzere aşağıda alfabetik olarak sıralanmış tüm iş ve işlemleri yurt içi ve yurt dışında tüm yenilikleri takip ederek müvekkillerine profesyonel ve başarı odaklı bir hizmet sunmaktadır.

Van Boşanma Avukatı

Aile, toplumun içerisinde bulunan kişilerin arasında evlilik veya kan bağı ile oluşturulan toplumun en küçük bütünleşik yapıdır. Aile hukuku ve Boşanma Hukuku ise hukuk ana bilim dalının içerisinde yer alan medeni hukuka dâhil olarak toplumun en küçük bütününü oluşturan aile ile ilgili konularla ilişkili olan hukuk dalıdır.

Aile Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Toplumun en temel yapı taşı ile ilgili hukuksal düzenlemeleri içeren Van aile hukuku içerisinde düzenlenen temel konular şunlardır;

Van Aile hukukunun içerdiği bu temel konuların her biri kendi alanında özel bir çalışma alanına sahiptir. Değerli danışanlarımız için tüm bu konularda ayrıntılı hizmet ve bilgi birikimimizi sunmaktayız.

Vanda Çocukların Velayet Hakları

Kişiler arasında oluşan birliktelik sonucu dünyaya gelen çocukların evlilik içinde doğması ya da evlilik dışında doğması fark etmeksizin eşit haklardan yararlanması yasalar ile düzenlenmiştir. Çocuk hakları devlet desteği ile yasalar tarafından korunmaktadır. Kayıt dışı ya da bir evlilik içerisinde doğması fark etmeksizin çocuğun yaşam standartlarına uygun şekilde bakılamayan çocuklar devlet koruması altına alınır.

Van Aile hukuku içerisinde ayrıca kayıtlı olan ya da olmayan kişilerin birlikte yaşama dair olan durumları da yer almaktadır. Ancak Türk hukuk sisteminde Anayasa dâhilinde kayıtlı yaşam arkadaşlığına dair bir düzenleme henüz resmi olarak bulunmamaktadır. Bunun ile beraber evlilik dışı yaşam arkadaşlığı kuran kişiler arasında meydana gelebilecek durumlara karşı dair herhangi bir bağlayıcı hak da bulunmamaktadır. Van avukat olarak Çocukların velayet ve haklarınız için bizlere danışabilirsiniz.

Vanda Kadın ve Çocuk Haklarının Korunması

Vanda Uluslararası antlaşmaların hukuki niteliğinden kaynaklı olarak yaşan aile içi şiddet olayları, kadına uygulanan şiddet, taşıyıcı annelik, çocuklara uygulanan şiddet, yapay döllenme yaşanması ve kadın ile çocuk kaçırmaları benzeri olaylarda yaşananlar dikkate alınarak tüm bu alan dâhilinde incelenen konular hukuk içerisinde özel olarak düzenlenmektedir. Bu özel düzenleme sadece Türkiye iç hukukunda yer almaz aynı zamanda bu olayların hukuki niteliğinde etkileyici rol oynayan uluslararası antlaşmalar ile de özel olarak düzenlenir.

Vanda Aile mahkemesi içerisinde medeni kanunda yeri olan ve pek çok özel yasa ile desteklenerek düzenlenen konularda Van aile hukuku alanına dâhil edilecek Van aile mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu konularda özellikle bilimsel öğreti ve görüşler ile kültürlerin incelenmesi gibi hukuka yardımcı kaynaklara başvurulur. Bu tür durumlarda Van avukat ve Van aile avukatına danışmak için bizlere başvurabilirsiniz.

Van Aile Hukukunda Uzman Görüşü

Van Aile mahkemelerinde görülen davalarda ihtiyaç duyulması halinde Van Avukat uzman görüşüne başvurulur. Bu uzmanlar sosyal çalışmacı, psikolog, adli tıp uzmanı gibi çeşitli alanlarda deneyim ve bilgi birikimleri resmi olarak kabul edilen kişilerdir. Uzman görüşü için başvurulan kişilerin yardımlarından faydalanılır bu tür mahkemelerde bu sayede de kesinliği daha doğru bilgilere sahip olur Van aile mahkemesi. Aile hukuku mahkemelerinin karar organı olarak görev yapan hakimlerde özenle seçilir.

Bu görevi üstlenecek hâkimlerin görev alacakları alana ilişkin ruhsal durumlarının yeterliliği psikolog uzmanlar tarafından teyit edilerek ayrıca hâkimlik görevini üstlenecek olan kişinin sosyal hayatı ve durumu incelenerek durumu göz önünde bulundurularak en iyi özelliklere sahip kişilerin atanması tercih edilir. Bu alanda uzmanlığa sahip olarak bu uzmanlığı danışanları ile en iyi şekilde paylaşarak doğru bir yönlendirme sağlayacak olan Van avukat uzmanlığına danışabilirsiniz.

Van Boşanma davasında kadının hakları - Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak

Van Boşanma Davası Mal paylaşımına ilişkin hakları

Evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallarda eşlerin ortak hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığının eşler arasında yarı yarıya paylaştırılması gerektiğinden kadının evlilik birliği içerisinde edinilmiş ve kazanılmış olan tüm mal varlığının yarısını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu duruma istisna olarak söylenmesi gereken diğer eşe miras kalan mallar hakkında kadının talep hakkı bulunmamaktadır. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şahsi eşyalarını alma hakkı

Evlilik birliği öncesinde kadının sahip olduğu taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde erkeğin hakkı bulunmamaktadır. Van Avukat .Bu nedenle boşanma davası sonrasında kadın sahip olduğu şahsi eşyalarını alma hakkına sahiptir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Düğünde takılan ziynet eşyalarını alma hakkı

Düğünde kadına veya erkeğe takılmış olan ziynetler Yargıtay’ın emsal kararları uyarınca kadına aittir. Bu nedenle düğünde takılan ziynetler kadının şahsi malı sayılmaktadır. Dolayısıyla boşanma davası ile kadın ziynet eşyaları talep etme hakkına sahiptir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Çocuğun velayetine sahip olma hakkı

Evlilik birliği içerisinde müşterek çocuğun bulunması halinde mahkeme müşterek çocuğun velayetini çocuğun yararına olacak şekilde eşlerden birine verir. Müşterek çocuk/ların velayetini kadının alma hakkı bulunmaktadır. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çocuğun velayetinin kadına verilmemesi halinde kişisel ilişki kurma hakkı

Her ne kadar müşterek çocuğun velayetini kadının alma hakkı bulunsa da mahkemenin velayeti erkeğe verdiği durumlar nadiren de olsa bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin erkeğe verilmesi halinde ise kadının müşterek çocukla görüşmek için kişisel ilişki kurulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Türk medeni kanununa göre;

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini ve davranışlarını düzenler. Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar eder.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kendisi için nafaka alma hakkı

Kadın çalışmıyor olup evlilik birliği içerisindeki geçimini erkek sayesinde sağlıyorsa kadın boşanma davası sonrasında zaman içinde yoksullaşacaktır. Boşanma davasından sonra çalışmadığı için veya erkeğin maddi durumunun kadına göre çok daha iyi olduğundan yoksullaşacak olan kadın, erkekten nafaka alma hakkına sahiptir. Van boşanma davası ile ilgili Van boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/14750 E. 2017/3757 K. sayılı kararı;

28.11.1956 tarih ve 15/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, nafakanın artırılması, kaldırılması veya nafakaya hükmedilmesine dair istemlerin kabulünde, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmesi gerekir. Buna göre, mahkemece davaya konu talebin kısmen kabulüne karar verilirken, nafakaya dava tarihten itibaren hükmetmek gerekirken; nafakanın başlangıç tarihinin hükümde gösterilmemiş olması doğru görülmemiştir. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çocuğun velayetinin kadına verilmesi halinde çocuklar için nafaka alma hakkı

Müşterek çocuğun bakım ve giderlerinden eşlerden ortak olarak sorumlu olup bundan kaçmaları ve istememeleri söz konusu değildir. Mahkemece çocuğun velayetinin kadına verilmesi halinde kadının diğer eşten çocuğun bakım ve giderlerini karşılayabilmek için nafaka alma hakkı bulunmaktadır. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili detaylar için Van boşanma davası avukatına soru sorabilirsiniz. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Maddi tazminat hakkı

Kadının boşanma davasında kusursuz olması veya erkeğe göre daha az kusurlu olması halinde erkekten istediği ve dilediği miktarda maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre;

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Manevi tazminat hakkı

Kadın evlilik birliği süresince kişilik haklarının zarar görmüş olması nedeni ile erkekten dilediği miktarda manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Türk medeni kanununa göre Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili Van Avukat ve Van hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Van Boşanma davasında kadının hakları ; nafaka, ziynet, velayet, maddi ve manevi tazminat ve diğer haklardır.  Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları aynı şekilde olup detaylar için Van avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Bu Konuda merak ettikleriniz için Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

4320 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbirlerinin Alınması

Aile Konutu Şerhi Konulması işlemleri

Anlaşmalı Boşanma

Babalık Davaları

Boşanma Davaları

Boşanma öncesinde Nafaka Davaları

Boşanmadan kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

Boşanmadan Kaynaklı Mal Rejimleri Davaları

Boşanmadan Kaynaklı Mal varlığı anlaşmaları

Boşanmadan kaynaklı Nafaka Davaları

Çekişmeli Boşanma

Evlat Edinme Prosedürü Hakkında Danışmanlık

Evlat Edinme Prosedürün Gerçekleştirilmesi

Evlenmeye İzin Verilmesi Davaları

Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları

Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması

Evlilik Sözleşmesinden Kaynaklı Davaları

İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

İsim Düzeltme Davaları

Kaza-i Rüşt Davaları

Mal Rejimin Tasfiyesi Davaları

Nafaka Artırım Davaları,

Nesebin Reddi Davaları

Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları

Nişanlanmadan doğan eşya davaları

Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü

Soy Bağı Davaları

Velayet Davaları

Vesayet Davaları

Yaş Düzeltme Davaları

Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları

Van Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları mutlak suretle Van boşanma avukatı ile katılmanız gereken davalarıdır. Van Boşanma avukatının hazırlayacak olduğu dava dilekçesi ile dava açılması ya da bir davaya cevap verilmesi sizi birçok sorundan kurtaracaktır. Van merkezde Boşanmak isteyen birçok kişi mahkemelerin kendiliğinden ilerlediğini düşünerek Vanda boşanma davasını kendisi açıp yürütmeye çalışmaktadır. Ancak hukukta “talep ile bağlılık” ilkesi olması nedeni ile; bir şeyi talep etmemeniz ya da yanlış talep etmeniz durumunda çok ciddi hak kayıplarına uğrayacağınız aşikardır.

Van Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Vanda Anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar hızlı boşanma yolu olarak gözükse de boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde belirtmiş oldukları boşanma sonrası şartlar, nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayet durumu gibi birçok etken bağlayıcıdır. Haksız bir mal paylaşımı sonucunda ya da nafaka ödemesinde maddi olarak yıpranabileceğiniz gibi, haksız bir velayet durumunda da manevi olarak yıpranabilirsiniz.

Van Mal Paylaşımında Boşanma Avukatı

Vanda Mal paylaşımı davaları her ne kadar boşanma davalarından ayrı olarak açılması gerekmekte ise de boşanma davası ile aynı anda açılarak bekletici mesele talep edilmesi gerekmektedir. Günümüzde dava sürelerinin uzunluğu ve hantallığı göz önüne alındığında boşanma davasına konu malların adınıza hızlı bir şekilde tescili için Van boşanma avukatı ile davayı yürütmek daha faydalı olacaktır. Mal paylaşımı davasında en önemli etkenlerden biri dava konusu malların paylaşım oranlarıdır. Paylaşılan malların sadece arabalar ve konutlar olarak sınırlandırmamak gerekmektedir. Şirketler ve hisse senetleri gibi birçok maddi paylaşılabilir Vanda mal boşanma davasına konu olabilmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Van Boşanma Avukatı

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Van  boşanma davaları en yaygın açılan davalardır. Diğer özel boşanma nedenlerine istinaden daha genel ve ispatı çok daha kolaydır. Ancak bu boşanma türünde de boşanma avukatı bulundurulması hayati önem taşımaktadır. Hangi delillerin sunulacağı, hangi iddialara cevap verileceği ya da cevap verilmemesi gerektiği gibi hususlar önem arz etmektedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması davasının açılabilmesi için evlilik birliğinin hangi nedenle sarsıldığı ve bu etkenlerin boşanma için yeterli olup olmadığının ispatı gerekmektedir.

Terk Nedeniyle Van Boşanma Davası

Eşlerden birinin evi terk etmesi halinde terk nedeni ile boşanma davası açılabilmektedir. Ancak terk nedeni ile boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Terk nedeni ile boşanma davası da özel bir boşanma davası türü olup ispat için evliliğin temelden sarsılması tek başına boşanma için yeterli değildir. Terk eden eş öncelikle bir boşanma avukatına danışılarak eve davet edilmelidir. Bu kapsamda terk nedeni ile boşanma davası doğrudan açılabilen bir boşanma davası türü değildir.

Zina Nedeniyle Boşanma Van Davası Boşanma Avukatı

Eşlerin birbirine karşı olan sadakat yükümlülüğün ihlali halinde zinaya dayanarak Vanda boşanma davası açılabilmektedir. Ancak zina nedeni ile boşanma davasında ispat çok karmaşık ve zordur. Bu sebeple zina nedeniyle Van boşanma davası açmak son derece zor olabilmektedir. Bir Van boşanma avukatına başvurarak özel boşanma davası mı genel boşanma davası mı açılacağı hususu kararlaştırılmalıdır. Van Boşanma avukatları özellikle özel boşanma davalarında daha da önem arz etmektedir. Şayet özel boşanma davalarında tazminatlar ve mal paylaşımı daha farklı olabilmektedir.Van Boşanma Davalarında Nafaka

Van Nafaka davası için boşanma avukatı gerekli mi?

Boşanma davası sonrasında açılacak olan nafaka davaları; nafaka arttırım, nafaka azaltımı ve nafaka kaldırılması olarak üç ayrı şekilde ayrılmaktadır. Her dava türünde sunulması gereken deliller ve iddialar farklılık göstereceğinden Van boşanma avukatı Ömer Cimcak'a danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Nafaka Arttırım Davası

Enflasyon oranları uyarınca asgari geçim sınırını yakalamak için açmanız gereken dava türüdür.

Nafaka Azaltma Davası

Gelir kaybı nedeni ile nafaka bedelini artık ödeyemeyecek hale gelme halinde açılması gereken dava türüdür.

Nafaka Türleri Nelerdir

Nafaka, boşanma davasında veya boşanma davası sonrasında ise  talep edilebilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen Van boşanma avukatına danışın.

İştirak Nafakası

Müşterek çocuğun olduğu hallerde velayeti elinde bulundurmayan tarafından ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası talep edilebilmesi için müşterek çocuğun olması gerekmektedir. İştirak nafakası şartlarının değişmesi halinde arttırılabilir, azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilmektedir. Ancak bu davaların açılması öncesinde delillerin toplanması ve gerekli araştırmaların yapılması için Van boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Tedbir Nafakası

Boşanma davası ile birlikte talep edilen nafaka türüdür. Van Boşanma davası kesinleşene kadar geçen sürede eşin ekonomik sıkıntı yaşamaması için mahkemece bir bedele hükmolunur. Tedbir nafakası aksine hüküm bulunmadıkça davanın kesinleşmesi ile birlikte yoksulluk nafakasına döner ve devam eder.

Yoksulluk Nafakası

Bu nafaka türünde boşanmanın kesinleşmesinden sonra, talep eden eşin yoksulluğa düşecek olması halinde karşı tarafın tazminatı ödenmesine hükmolunun nafaka türüdür. Bilinmelidir ki, yoksulluk nafakası için talep eden eşin evlilik birliği içerisindeki ekonomik düzeyin düşmesi yeterli görülmektedir. Kişinin tamamen yoksulluk içerisinde bulunmasına gerek görülmemektedir.

Velayet Davasında Van Boşanma Avukatı Gerekli Mi?

Velayet davaları boşanma davalarının bir koludur. Boşanma davası ile velayetin karşı tarafa verilmiş olması halinde dahi sonradan dava açılarak velayetin talebi mümkündür. Velayet davalarında, velayeti bulunduran tarafın müşterek çocuğa kötü muamelesi ve ya kötü bir hayat sürmesi gibi durumlarda velayet davası açılabilmektedir. Yine Van  boşanma avukatı aracılığı ile delillerin toplanması ve doğru delillerin sunulması son derece önem taşımaktadır.

Ortak Velayet Var Mı?

Ortak velayet, çocuğun daha üstün menfaatine ise ve eşler arasında uzlaşma sağlandığı takdirde mümkündür. Ancak özellikle mahkemece çekişmeli boşanma davalarında kendiliğinde ortak velayete hükmedilmesi mümkün değildir. Genel itibari ile ortak velayet anlaşmalı boşanma davalarında görülmekte ve hükmedilmektedir. Ortak velayet ile eşler tıpkı evlilik birliğinde olduğu gibi çocuğun eğitim gibi temel gereksinimlerinde birlikte hareket etmektedir. Detaylı bilgi için Van Boşanma Avukatı Van Avukat Ömer Cimcaktan bilgi alabilirsiniz.Boşanma Davası Açtım Her Duruşmaya Katılmam Gerekir Mi?

Bir davayı açtığınızda eğer bir Van avukata Vekalet vermemişseniz o davanın her duruşmasına geçerli bir mazeret olmaması halinde katılmak zorundasınız aksi halde dava düşecektir. Eğer Van Avukat'a vekalet verirseniz duruşmaları takip etmek veya katılmaz zorunda kalmazsınız ve katılmadığınız takdirde dava düşmez.

Van Boşanma Avukatı Tutmak Zorunda Mıyım?

Boşanma davaları her ne kadar avukat bulundurmanız gereken davalar olmasa da nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi birbirinden farklı davaların iç içe olması nedeni ile son derece karışık ve hak kayıplarına uğranabilecek davalarıdır. Bu nedenle Van boşanma avukatı ile çalışmanızı önemli bir şekilde tavsiye ediyoruz.

Hangi Gerekçe İle Boşanma Davası Açmalıyım?

Boşanma davaları özel ve genel boşanma sebeplerine göre ayrılmaktadır. Her boşanma dava türünde farklı etkenler, iddialar ve deliller birlikte sunulması gerekmektedir. Boşanma davalarında dava öncesi hazırlık ve delillere göre dava açılması gerektiğinden bir Van boşanma avukatı ile hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.

Başka Şehirde Yaşıyorum Davama Bakar Mısınız?

Hangi şehirde hatta ülkede yaşadığınızın bir önemi bulunmamaktadır. Tüm Türkiyede hizmet vermekteyiz. 

Van Avukata Nasıl Vekalet Verebilirim?

Tarafımızla iletişime geçerek vekalet vermek için gerekli bilgilerimizi talep etmeniz yeterlidir. Size vermiş olduğumuz bilgiler ile herhangi bir notere giderek “Boşanma Davası İçin Avukat Vekaleti” demeniz noter için yeterlidir. Yanınızda vesikalık fotoğraf da bulundurabilirsiniz.

Boşanma Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Boşanam davalarında avukatlık ücreti boşanma davasının türü ve ağırlığına göre değişmektedir. Ancak ücretler her halde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olamaz. 

Anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanma davasından ayıran bazı önemli özellikler vardır. Öncelikli olarak taraflar boşanma, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda önceden anlaşmıştır. Bu şartlar doğrultusunda evlilik birliği sona erer ve anlaşmalı boşanma protokolü hükümleri uygulanır. Taraflar, anlaşmalarını bir anlaşma protokolü ile birlikte mahkemeye sunarlar. Mahkeme, bu belgeyi inceler ve uygun bulursa boşanma kararını verir. Anlaşmalı boşanma davaları diğer boşanma dava türlerine göre daha hızlı ve ekonomik bir yoldur. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında mahkeme süreci daha karmaşıktır.

Tarafların boşanma sürecinde iş birliği yapmaları ve anlaşma sağlamaları gerektiği için, anlaşmalı boşanma davalarında dava süreci genellikle hem eşler hem de çocuklar için duygusal olarak daha az yıpratıcıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma sürecinde Van boşanma avukatı ile iletişime geçerek Vanda hukuki danışmanlık almaları ve her iki tarafın da haklarını ve çıkarlarını koruyacak şekilde anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları önem arz etmektedir.

Vanda Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların duygusal acılarını daha da arttırmamak ve sorunları arttırmamak için evliliği dostça bitirmenin en iyi yoludur. Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiştir.

Türk Medeni Kanun’un 166/3 Maddesine göre: “Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.” 

Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların bir protokol üzerinde anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Bu protokolde gerek nafaka, mal paylaşımı, boşanmada maddi tazminat ve boşanmada manevi tazminat gibi boşanmanın mali yani ekonomik sonuçlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Yine boşanmanın mali sonuçlarının yanında boşanma sonrasında çocuğun velayeti ile ilgili de bir karar verilmelidir. Anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun velayeti için  ortak velayet de mümkündür. Anlaşmalı boşanma ortak velayet konusu ve şartları çok hassas bir konu olup mutlaka bir Van boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesini tavsiye etmekteyiz. Boşanma Davası ile ilgili Van Boşanma Avukatı Van Avukat Ömer Cimcak'tan aldığınız bu bilgiler haricinde detaylı ve kendinize özel bilgiler almak isterseniz Google'dan Van boşanma Avukatı olarak aratarak sitemize ulaşabilir ve danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm sorulara Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak ofiste cevaplandıracaktır.


Boşanma çiftlerin evlilik birliklerini yasal olarak sona erdirmesi işlemidir. Her ne olursa olsun boşanma süreci genel olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma öncesi edinilen mallar, çocukların velayeti, nafaka ve diğer konular bir araya geldiğinde oldukça önemli yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu bölümde Van boşanma avukatı ve Vanda boşanma süreci ele alınarak en çok merak edilen soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır. Van boşanma avukatı tabiri ile buna benzer diğer ifadelerin de ne anlama geldiği detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır.

Van Boşanma Avukatı

Van boşanma avukatı ne demek? Van boşanma avukatı; Aile Hukuku kapsamında ele alınan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet, vesayet v.b. gibi davalara bakan avukatlara denir. Boşanma Aile hukuku ile alakalı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan Van boşanma avukatı boşanma haricinde velayet, nafaka, mal paylaşımı ve benzer davalara girer. Bu avukatlara aile avukatı da denir. Evliliğin sonlandırılmasının istendiği hallerde profesyonel hukuki yardım almak tarafların daha fazla yıpranmasını önleyecektir. Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da avukatlar belli bir hazırlık süreci geçirirler. Bu hazırlık aşamasında kendileri tıpkı evliliğin içinde yaşıyormuş gibi her bir detayı öğrenirler ve olaylara tamamen hakim olurlar. Bu noktada müvekkilin avukattan olumlu ya da olumsuz herhangi bir bilgi saklamaması gerekir. Aksi halde davada avukat zor duruma düşebilir ve dava tehlikeye girer. Dinlediği olaylardan yola çıkan avukat boşanma sebeplerini tek tek belirler ve dava dosyasına dahil eder. Ülkemizde geçerli olan hukuk sistemine göre her boşanmanın bir sebebi bulunması gerekir. Bu sebepler de dava öncesinde avukat tarafından netleştirilir.

Van boşanma avukatı duruşma için hazırlık yaparken dava için yeterli ve makul nedenler olup olmadığını araştırır. Kendisine anlatılan olaylardan yola çıkarak geçerli sebepleri bulmaya çalışır. Bu sebepler arasında aldatma, eşlerden birinin akıl hastalığı olması, küçük düşürücü bir suç işlenip işlenmediği, evlilik birliğinin taraflardan biri için çekilemeyecek seviyede yerinden sarsılıp sarsılmadığı, tarafların haksız bir nedenle ortak konutu terk etmesi gibi durumların varlığına bakılır. Eşlerden birinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, diğerinin hayatına kast edip etmediği, onur kırıcı davranışta ya da kötü muamelede bulunup bulunmadığı gibi durumların olup olmadığı tespit edilir. Bunların doğru şekilde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Davaya bakan hakim sebeplerin varlığına göre dosyaya bakacaktır. Boşanmaya yol açan durumların doğruluğu için hazırlık sürecinin mutlaka Van boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi gerekir. Aksi halde eksik kalan noktalar olabilir, tüm hazırlık titizlikle takip edilmelidir.

Mal paylaşımı ve aile hukuku ile ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi için Van boşanma avukatı dava harici çözüm yolları deneyebilir. Tarafların bir araya gelmesini sağlayan avukat iki taraf arasında iletişim kurarak arayı bulabilir. Ancak boşanma avukatları temsil ettikleri tarafında haklarını korumakla yükümlü olduğundan bu durum teknik açıdan arabuluculuk olarak kabul edilmez. Uzlaşmanın gidişatına göre dava çekişmeli ya da anlaşmalı olarak devam edebilir. Çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi konular arabuluculuk kapsamına girmez. Ancak taraflar mal paylaşımı konusunda müzakere ederek anlaşma yoluyla çözüm bulunmasını isteyebilirler. Bu tür durumlarda Van boşanma avukatı deneyimlerini ve birikimlerini ortaya koyarak süreci başarılı bir şekilde yönetebilir. Bireysel görüşmelerde taraflar arasında anlaşmazlık çıkma olasılığı oldukça yüksektir.

Aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan Van boşanma avukatı boşanmak isteyen çiftlere destek verir. Aslında Türk hukuk sisteminde doğrudan Van boşanma avukatı adı altında bir tanımlama yoktur. Bu ifade halk arasında verilmiştir. Alınan avukatlık hizmetinde amaç evlilik birliğinin yasal açıdan sona ermesini sağlamaktır. Süreci daha kolay ve basit hale getirmek için en iyi Van boşanma avukatı ile çalışmakta fayda vardır. İşinde uzman olan Van avukat müvekkilini davanın her aşaması ile ilgili bilgilendirir. Süreci doğru yönetmek adına nafaka talebi var mı, müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı talebi var mı, maddi ve manevi tazminat talebi var mı, yeni medeni kanuna göre mal paylaşımı yapılması talebi var mı gibi soruların her birine yanıt ararlar. Van boşanma avukatı tarafından müvekkile yöneltilen bu soruların yanıtı davanın doğru yönlendirilmesini sağlar. Boşanma sebepleri ve talepleri soru cevaplarına göre gerçeği yansıtacak şekilde belirlenir, Van boşanma avukatı tarafından davanın hukuki temeli oluşturulur.

Boşanma Nedir?

Boşanma nedir? Boşanma; çeşitli sebeplerle artık bitme noktasına gelen bir evliliğin, mahkeme kararıyla yasal olarak sona erdirilmesidir. Bu işlem bazen çiftlerin birlikte verdikleri ortak kararla bazen de bir tarafın diğer tarafa açtığı dava ile başlar.

Evli olan kadın ve erkeğin hukuki yollardan bu evliliğine son vermesi talebi boşanma davası olarak isimlendirilir. Dava boyunca taraflara Van boşanma avukatı destek olur. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmalarda her iki taraf da boşanmaya ilişkin şartları kabul eder ve süreç hızlı bir şekilde son bulur. Çekişmeli boşanmalarda ise adından da anlaşılacağı üzere anlaşmazlık söz konusudur ve dava tahmin edilenden daha uzun olabilir. Vanboşanma avukatı rolü bu davaların türlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Van Avukat ne kadar uzman ve tecrübeli olursa hukuki işlem o kadar rahat ilerleyecektir. Süreci daha basit kılmak adına avukatın profesyonel olduğu boşanma türüne göre tercih edilmesi kolaylık sağlayacaktır. Hizmet kalitesi, Van boşanma avukatı donanımı ve hizmet karşılığı belirlenen ücret müvekkile uyuyorsa her iki taraf arasında anlaşma sağlanır. Boşanma sürecinde maliyetlerin yönetilmesi Van boşanma avukatı tarafından belirlenecektir. Bu nedenle başlangıç aşamasında işinin hakkını veren kişiyle çalışmak avantajlı olacaktır.

Van boşanma avukatı müvekkilinin istediği sonuca ilişkin yol haritası çıkarır. Buna ilişkin derin analizler yapar ve davanın seyri ile sonuçlarını değerlendirir. Müvekkilini boşanma davasının türü ile ilgili olarak değerlendirir. Eğer mal rejimi uyuşmazlıkları varsa bunları çözüme kavuşturan Van boşanma avukatı sorumluluklarının farkındadır. Nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konuların sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar. Mahkeme kararına göre hareket eden Van boşanma avukatı müvekkilinin katılıp katılmayacağı davaları öğrenir. Boşanma davası boyunca müvekkiline dava aşamaları, süreleri ve tarihleri ile ilgili olarak bilgi verir. Evliliğin sonlanması sürecinde Van boşanma avukatı yardımı almak davanın seyrini direkt değiştirebilir. Geniş görev alanına sahip olan avukatlar davanın her evresinde profesyonel hizmet desteği sunar. Eğer dava çekişmeli ise davalar ortalama 1-2 yıl boyunca devam edebilir. Anlaşmalı boşanmalar ise tam tersi olup 1-2 ay civarında son bulur. Eğer boşanma tek taraflı ise hakime sunulması ve ikna edici olması gereken bir haklı sebep aranır. Aksi halde boşanma davasının detayları tahmin edilemez olacaktır.

Tarafların boşanma davası taleplerinden sonra dava açılma süresi değişkenlik gösterebilir. Genellikle boşanma davası için 3 ile 7 ay gibi bir sürede mahkeme günü belirlenir. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da avukatının olmasına ihtiyaç yoktur. Dava anlaşmalı olduğundan taraflar arasında güven sorunu yaşanmaz ve süreç avukata velayet verilerek ilerleyebilir. Boşanmanın sebeplerini inceleyen Van  boşanma avukatı derin analizler yaparak anlaşmanın her türlü davada sürdürülmesini hedefler. Bu amaçla dava sürecini olumlu olarak etkileyecek hukuki stratejiler geliştirirler. Aslında Türk hukuk sisteminde hiçbir dava türü için avukat bulundurmak zorunlu değildir. Hakimler boşanma davalarında dosyayı sebebe göre incelerler ve bu sebebi doğru atamak adına Van boşanma avukatı ile çalışmak faydalı olur. İşinde uzman olan bir avukatla çalışıldığında dava titizlikle takip edilecektir. Buna karşılık avukatın alacağı ücret her sene baro birliği tarafından ifade edilir. Yıllık düzenlenen liste en güncel ücretlendirme bilgilerini içerir ve Van  boşanma avukatı bu listedeki ücretlere göre hareket etmek durumundadır.

Boşanma davası duruşmalarında Van  boşanma avukatı mutlaka ilk duruşmaya katılır ve savunma yapar. Duruşmaya gelmeyen taraf bu sebepten dolayı hak kaybına uğrayabilir. Avukat bu durumun önlenmesi için müvekkilinin haklılığını koruyucu açıklamayı eksiksiz olarak yapacaktır. Açıklamalarda boşanmaya sebep teşkil eden durumun ispat edilmesi için bilgi verilir. Bununla ilgili olarak Van boşanma avukatı hazırlık aşamasında mümkün olduğunca fazla tanık bulmaya çalışır. Tarafların gösterdiği bütün tanıkları hakimin dinleme zorunluluğu vardır. Bu sayede dava ile ilgili yeterli aydınlanma sağlanmış olur. Van boşanma avukatı tanıklara direkt soru sorma hakkına sahiptir. Bu sayede tanıkların beyanlarındaki çelişkiler giderilebilir, dava daha açık hale gelebilir ve müvekkil lehine olan olgular ortaya çıkarılabilir. Dava süreci boyunca müvekkilinin yanında olan Van boşanma avukatı eşler arası uyuşmazlığın hukuka uygun şekilde çözülmesini sağlar. Bu uyuşmazlık kesin olarak çözüldüğünde avukatın görevi sona erer ve hak kayıpları önlenmiş olur. Her iki taraf için de hak ve borçlar Van  boşanma avukatı tarafından tespit edilir. Dava sona erdiğinde akıllarda herhangi bir soru işareti kalmamış olacaktır.

Van Boşanma Avukatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evlilik birliğine son vermek isteyen herkes en iyi Van boşanma avukatı ile çalışmak ister. Bu avukatı kısa sürede bulabilmek için bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekir. Avukatla birlikte geleceğe dönük kararlar alınacağından bunu şansa bırakmamak ve seçici davranmak mühimdir. Boşanma esnasında taraflar çeşitli duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabildiğinden karar vermekte güçlük çekebilirler. Bu tür durumlarda sakin kalmaya çalışılıp avukat tercihi ihmal edilmemelidir. Her avukat farklı yetkinliklere sahip olup boşanmanın türüne uygun avukat seçilmelidir. Çekişmeli boşanma davaları ülkemizde yaygın görüldüğünden avukatın bu alanda tecrübesinin bulunması her zaman avantajdır.

Van boşanma avukatı evliliğini bitirmek isteyen çiftlere aile hukuku ve medeni hukuk alanlarından yardım alarak destek verir. Bunun bilincinde olan, belli bir alanda uzmanlaşmış avukat tercih edilebilir. Zorlayıcı ve teknik prosedürlerin yoğunlukta olduğu boşanma süreci işinde uzman bir avukat ile kolaylaşacaktır. Sürecin hızlı ve etkin şekilde ilerleyebilmesi için tecrübeli avukatlar ile çalışılmalıdır. Van  boşanma avukatı tecrübelerini öğrenmek adına geçmiş dönemlere ait işlerine göz atılabilir. Referans incelemesi olarak da nitelendirilen bu bilgiler kazanılan davaları görmeye de yardımcı olacaktır. Kazanılan dava sayısının fazlalığı, müvekkillere olan olumlu yaklaşımlar avukat tecrübelerini pozitif etkileyen durumlardır. Bunlar boşanma taraflarını ikna edici özelliklere olarak değerlendirilebilir.

Van  boşanma avukatı da dahil olmak üzere bütün avukatlarda gelişmiş iletişim yeteneği olmalıdır. Müvekkili ile açık, anlaşılır ve düzenli iletişim kuran avukatlar için müvekkil memnuniyeti her zaman daha fazladır. Bu iletişim boşanma sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından öneme sahiptir. Gidişat hakkında sürekli bilgi veren Van  boşanma avukatı müvekkilin aklındaki bütün soru işaretlerini giderir. Müvekkili ile her adımda iletişimde olan avukat bu sayede evliliğe dair bütün detaylara da daha iyi hakim olur. Olumlu ya da olumsuz tüm yaşanmışlıkların eksiksiz olarak bilinmesi boşanma sebeplerinin net şekilde oluşturulmasına yardım eder. Bu durum dava sürecinin hızlıca sonuçlanmasına katkıda bulunur.

Hukuk sürekli güncellemelerin hakim olduğu bir alan olduğundan Van boşanma avukatı kendi alanını ilgilendiren konuları sürekli takipte kalmalıdır. Bu sayede müvekkil lehine kullanılacak detayları yakalamak ve bunları kullanmak kolay olacaktır. Meydana gelen güncel bir gelişme dava gidişatını bir anda tam tersine çevirebilir. Avukatın olayları tarafsızca değerlendirme etik açıdan oldukça önemlidir. Edindiği bilgileri müvekkilin haklarını koruyacak şekilde yorumlayabilen işinde uzman Van  boşanma avukatı davanın hakkını verecektir. Eğer avukat yalnızca davanın olumlu sonuçlanacağına dair vaatler veriyorsa bu durumda biraz daha dikkatli davranmak gerekir. Hiçbir avukat bunu net olarak bilemez. Davalarda hakimin takdir yetkisi olduğundan süreç beklenmedik şekilde uzayabilir ya da sonlanabilir. Bu nedenle seçim aşamasında temkinli davranılmalıdır.

Doğru Van  boşanma avukatı ile çalışabilmek için Van avukatın hem teorik hem de pratik açıdan yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Empati yeteneğini kullanabilen ve davasının bütün detaylarına hakim olan avukat her zaman doğru seçimdir. Geçmiş iş tecrübelerinde özellikle boşanma davası tecrübeleri bulunan avukatlar ilk tercihler arasında yer almalıdır. Diğer davalar ile kıyaslandığında boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanma olasılığı yüksektir. Seçilen Van  boşanma avukatı işine ne kadar yetkinse bu süreç o kadar kısa sürede tamamlanabilir. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan avukat doğru delil ve bilgilerle hukuki süreci başarıyla yönetir. Ön hazırlık sürecini geniş tutan, aramalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapan, müvekkili ile güven ilişkisi kuran Van  boşanma avukatı ideal tercih olacaktır.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci çiftlerin veya yukarıda izah ettiğimiz şekilde taraflardan birisinin boşanma kararı alması ile başlar. Ancak aile mahkemesine verilecek bir dilekçe ile süreç yasal olarak başlamış olur. Ardından mahkeme ön inceleme yapar, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm ile birlikte karar verilmiş olur. Eğer kararın temyizi söz konusu olur ise yüksek mahkemenin kararı incelemesi ile karar kesinleşmiş olur.